Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

 

an școlar 2023 - 2024

Conform OME nr. 6072 / 2023 art. 1, aliniat (3) până la elaborarea metodologiilor, regulamentelor şi a altor acte normative necesare pentru punerea în aplicare a Legii nr. 198/2023 se aplică dispoziţiile privind organizarea, funcţionarea sistemului de învăţământ preuniversitar şi desfăşurarea procesului de învăţământ aflate sau intrate în vigoare la data de 1 septembrie 2023.

Anunț centralizare CREDITE PROFESIONALE TRANSFERABILE, interval 11-15.12.2023

În vederea realizării raportării și centralizării datelor, se va încărca Anexa 5 Centralizatorul, prin accesarea link-ului corespunzător fiecărui sector în parte.
Sector 1 – Formular Sector 1 Centralizator Sector 4 – Formular Sector 4 Centralizator
Sector 2 – Formular Sector 2 Centralizator Sector 5 – Formular Sector 5 Centralizator
Sector 3 – Formular Sector 3 Centralizator Sector 6 – Formular Sector 6 Centralizator

Anexa 5 Centralizatorul, în format letric (link descărcare format pdf), asumat de către directorul unității de învățământ, precum și în format editabil (link descărcare format excel).

Documentul care reglementează activitatea menționată este OME nr. 4224 din 6 iulie 2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind asigurarea calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale transferabile și următoarele proceduri specifice:

A Anexa 1 Procedură specifică privind elaborarea documentației și acordarea avizului pentru încadrarea unui program în categoria programe de dezvoltare profesională continuă complementare (link)

B Anexa 2 Procedură specifică privind recunoaștere și echivalare în credite profesionale transferabile a competențelor dobândite în cadrul programelor pentru dezvoltare profesională continuă complementare (link) ANEXA 8.

Aici regasiti cursurile complementare avizate de ME in anul scolar 2022-2023.


C Anexa 3 Procedură specifică privind recunoașterea și echivalarea în credite profesionale transferabile a competențelor dobândite în cadrul programelor pentru abilitare funcțională (link) ANEXA 4


Procedură specifică privind operaționalizarea reglementărilor metodologice cu privire la acumularea de către cadrele didactice a 90 de credite profesionale transferabile
​Anexa 1: Adeverință (model)
Anexa 2: Cerere (model)
Anexa 3: Declarație pe proprie răspundere (model)
Anexa 4: Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal (model)
Anexa 5: Centralizarea acumulării numărului de credite profesionale transferabile 

 

 

an școlar 2022 - 2023

Prin Nota nr. 5749/DGMRURS/16.12.2022, în baza prevederilor OME nr.4224/2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind asigurarea calităţii programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar şi de acumulare a creditelor profesionale transferabile, s-a aprobat documentul: Procedură specifică privind operaționalizarea reglementărilor metodologice cu privire la acumularea de către cadrele didactice a 90 de credite profesionale transferabile, cu anexele 1-5. Procedura este publicată pe site-ul Ministerului Educației, la adresa https://www.edu.ro/formare-continua 

Procedură specifică privind operaționalizarea reglementărilor metodologice cu privire la acumularea de către cadrele didactice a 90 de credite profesionale transferabile
​Anexa 1: Adeverință (model)
Anexa 2: Cerere (model)
Anexa 3: Declarație pe proprie răspundere (model)
Anexa 4: Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal (model)
Anexa 5: Centralizarea acumulării numărului de credite profesionale transferabile

În vederea realizării raportării și centralizării datelor, se va încărca Anexa 5 Centralizatorul, prin accesarea link-ului corespunzător fiecărui sector în parte.
Sector 1 – Formular Sector 1 Centralizator Sector 4 – Formular Sector 4 Centralizator
Sector 2 – Formular Sector 2 Centralizator Sector 5 – Formular Sector 5 Centralizator
Sector 3 – Formular Sector 3 Centralizator Sector 6 – Formular Sector 6 Centralizator
 

Vă informăm că activitatea de echivalare de credite profesionale transferabile s-a modificat.
Documentul care reglementează activitatea menționată este OM nr. 4224 din 6 iulie 2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind asigurarea calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale transferabile și următoarele proceduri specifice:

A Anexa 1 Procedură specifică privind elaborarea documentației și acordarea avizului pentru încadrarea unui program în categoria programe de dezvoltare profesională continuă complementare (link)

B Anexa 2 Procedură specifică privind recunoaștere și echivalare în credite profesionale transferabile a competențelor dobândite în cadrul programelor pentru dezvoltare profesională continuă complementare (linkAceastă procedură intră în vigoare din anul școlar 2023 - 2024 și ulteriori

C Anexa 3 Procedură specifică privind recunoașterea și echivalarea în credite profesionale transferabile a competențelor dobândite în cadrul programelor pentru abilitare funcțională (link)

 

an școlar 2021 - 2022

Calendarul desfășurării activităților aferente OMEC 5967/06.11.2020 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabileanexa 1anexa 2anexa 3anexa 4anexa 5

Având în vedere prevederile OMEC 5967/06.11.2020 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile, vă aducem la cunoștință calendarul desfășurării activităților:

1 septembrie - 15 noiembrie 2021

În perioada 1 septembrie - 15 noiembrie, personalul didactic, de conducere, de îndrumare și de control depune la secretariatul unității de învățământ în care este încadrat în anul școlar respectiv cererea și un dosar care va conține copii în conformitate cu originalul ale diplomelor/atestatelor/adeverințelor care certifică participarea la formele de organizare a formării continue pentru care solicită echivalarea în credite profesionale transferabile, validate prin semnătura solicitantului.

16 - 24 noiembrie 2021

Centralizarea cererilor depuse de cadrele didactice la nivelul unităților de învățământ și completarea formularului pentru centralizarea la nivelul municipiului București.

25 noiembrie - 10 decembrie 2021

Repartizarea profesorilor metodiști în comisiile de echivalare și informarea unităților de învățământ.

13 - 17 decembrie 2021

Elaborarea deciziilor de comisie la nivelul unităților de învățământ.
Organizarea întâlnirilor online în care se va desfășura activitatea comisiilor, de comun acord cu reprezentanții unităților de învățământ și profesorii metodiști CCD.

5 - 14 ianuarie 2022

Activitatea comisiilor de echivalare.

După 15 ianuarie 2022

Validarea rezultatelor în consiliile de administrație ale unităților de învățământ și eliberarea adeverințelor.