Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Prezentare CDI
Centrul de documentare şi informare, este o structură infodocumentară modernă, un centru de resurse pluridisciplinare şi multimedia, care oferă beneficiarilor un spatiu de formare, de comunicare, de informare şi de exploatare a fondului documentar şi a tehnologiilor informţiei şi comunicării în educaţie, un loc de cultură, deschidere, întâlnire şi integrare.(art.6/OM5556/07/10/2011)

Legislație funcționare CDI (pdf).

Misiunea CDI (art.8/OM5556/07/10/2011)
o de a forma şi de a dezvolta o cultură informaţională
o de a participa la asigurarea egalităţii de şanse în ceea ce priveşte accesul la informaţie şi documentaţie actuală al elevilor proveniţi din medii culturale, economice şi sociale diferite prin activităţi formale, nonformale şi informale,
o de a dezvolta competenţele elevilor în domeniul infodocumentar
o de a promova inovaţia didactică
o de a participa la dezvoltarea competenţelor-cheie ale elevilor
o de a participa la dezvoltarea şi implementarea unei politici documentare locale
o de a susţine implementarea politicilor educaţionale pe niveluri de studii, profiluri, specializări
o de a contribui la realizarea obiectivelor prevăzute în procesul de reformă a învăţământului

Funcţiile CDI (art.9/OM5556/07/10/2011):
o Funcţia de primire a beneficiarilor
o Funcţia de informare generală
o Funcţia pedagogică
o Funcţia de orientare şcolară şi profesională
o Funcţia culturală
o Funcţia de comunicare
o Funcţia tehnică
o Funcţia recreativă

Atribuţiile Casei Corpului Didactic în activitatea CDI (art.10/OM5556/07/10/2011)
o CDI se înființează prin decizie a directorului CCD pe baza criteriilor de eligibilitate stabilite de MEC, la propunerea directorului unității de învăţământ cu personalitate juridică sau a consiliului director al consorțiului şcolar, cu avizul inspectorului școlar general al ISMB
o CCD informează periodic MEC cu privire la dezvoltarea rețelei CDI la nivelul Municipiului București (art.23/OM5556/07/10/2011)
o Constituirea şi organizarea activităţii de cerc pedagogic se realizează de CCD. Activitatea de cerc pedagogic se va organiza în colaborare cu inspectoratul şcolar judeţean/ ISMB
(art.28,alin.2,3/5556/07/10/2011)
o CCD coordonează metodologic activitatea CDI şi a profesorilor documentariști. Dezvoltarea rețelei CDI, monitorizarea şi evaluarea activității CDI se realizează de către CCD.

Domeniile de competență ale profesorului documentarist (art.27, alin.1/5556/07/10/2011):
o proiectarea, planificarea, organizarea și realizarea activității CDI
o formarea elevilor și dezvoltarea competențelor specifice
o monitorizarea și evaluarea activității CDI și a rezultatelor elevilor
o managementul clasei de elevi
o dezvoltarea de parteneriate
o comunicare
o gestionarea CDI
o managementul carierei al dezvoltării profesionale
o contribuție la dezvoltarea instituțională și promovarea imaginii unității de învățământ

Misiunile profesorului documentarist (art.27, alin.2/5556/07/10/2011):
o misiunea pegagogică
o misiunea culturală
o misiunea de comunicare
o misiunea de gestionare

Procedura pentru obținerea deciziei de înființare a centrului de documentare și informare în unitățile de învățământ preuniversitar din București

 

CENTRE DE INFORMARE ȘI DOCUMENTARE

CDI-uri în unităţi de învăţământ nominalizate în proiectul „Educaţia pentru informaţie” în anul 2006 cf. OMECT 4961/ 28.08.2006

CDI-uri în unităţi de învăţământ (inclusiv în grădiniţe) nominalizate în proiectul „Educaţia pentru informaţie” în anul 2007 cf. OMECT 330/ 13.02.2007:

CDI-uri în unităţi de învăţământ (inclusiv în grădiniţe) nominalizate în proiectul „Educaţia pentru informaţie” în anul 2008 cf. OMECT 3354/ 03.03.2008:

GRĂDINIŢA NR. 41 Str. C. T. Petrescu nr. 12, Sector 6
Tel: 021 413 49 88
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL NR. 3 Str. Austrului nr. 37, Sector 2
Tel: 021 321 38 20
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.