Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

 

Compartimentul centru de documentare și informare/biblioteca din cadrul Casei Corpului Didactic București are următoarele atribuții:

a) activitatea de informare și documentare pentru personalul din învățământul preuniversitar;
b) gestionarea fondului de carte și a resurselor educaționale;
c) organizarea de activități metodice destinate bibliotecarilor/responsabililor centrelor de documentare și informare;
d) organizarea de expoziții permanente de carte, manuale, prezentări și lansări de carte/lucrări de specialitate, mese rotunde, întâlniri tematice cu scriitori, artiști, oameni de știință;
e) organizarea de activități cultural-artistice și de loisir;
f) îndrumare pentru bibliotecarii din unitățile școlare.

Legislație biblioteci școlare
Legea bibliotecilor Nr.334 din 2002 modificata si republicata (pdf)
LEGEA nr_334 din 31 mai 2002 bibliotecilor
OMECTS nr. 5556 din 2011 (Regulament biblioteci scolari si CDI - uri) (pdf)