Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Revenire anunț Vizită de studiu - fluxul 3 din cadrul proiectului zefiR.
Având în vedere acordul comun agreat de Fundația Pestallozi și partenerii locali din județele Gorj și Dolj, fluxul 3 al Vizitei de studiu din cadrul proiectului “zefiR” se va desfășura în intervalul 26- 28 mai 2017.

Înscrierile se pot face până pe 23.05.2017.

EVENIMENT ORGANIZAT DE ANPCDEFP LA CASA CORPULUI DIDACTIC BUCURESTI,
rezultatE+, Proiecte de Parteneriat Strategic și Dialog structurat, Bucureşti

Atelier de formare axat pe diseminarea şi exploatarea rezultatelor în cadrul proiectelor Erasmus+ de parteneriat strategic și dialog structurat finanţate în anul 2016 şi aflate în derulare.
Domeniile vizate sunt: educația adulților, educație școlară, formare profesională (VET), învăţământ superior și tineret.

PERIOADA: 5-7 APRILIE 2017
NUMAR PARTICIPANTI: 58
informatii detaliate le puteti obtine accesand link-ul:
http://www.erasmusplus.ro/evenimente-det/vrs/IDev/953


During 5-7 April, one of the RESCUE team staff in Romania attended the RezultatE+ workshop http://www.erasmusplus.ro/evenimente-det/vrs/IDev/953. The Erasmus+ National Management Agency for Romania (ANPCDEFP) organized this event to support Erasmus+ project teams in developing information and dissemination campaign and events planning skills. More than 40 participants from different organizations attended. At the end, participants were better equipped to understand the concept of dissemination and use of result to elaborate a strategic plan for communication of project results. Cosmin Grigorescu has attended from the part of World Vision Romania as the lead partner in RESCUE.

Resurse educaționale utile cadrelor didactice pentru organizarea și desfășurarea activităților de mentorat pentru elevi

Ministerul Educaţiei Naţionale, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă (MEN-UMPFE), a demarat, în data de 2 decembrie 2010, proiectul cu titlul „Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din mediul rural prin activităţi de mentorat”, cofinanţat din Fondul Social European (FSE), în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Axa Prioritară 1 - „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul Major de Intervenţie 1.3 - „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”.

Scopul proiectului a fost de a oferi un învăţământ de calitate elevilor din mediul rural. Pentru aceasta, în primul rând, s-a urmărit realizarea de schimbări strategice de mentalitate şi concept în rândul profesorilor vizaţi şi perfecţionarea pregătirii cadrelor didactice din învăţământul obligatoriu (clasele I-IX). Acestea sunt principalii mesageri ai ofertei educaţionale, proiectul urmărind îmbunătăţirea continuă a pregătirii profesionale prin schimbarea fundamentală a mentalităţii şi a modului de abordare a actului profesoral.

Grupul-ţintă vizat în acest proiect a fost constituit din 6.000 de cadre didactice din învăţământul obligatoriu din mediul rural din 5 judeţe selectate pe baza rezultatelor scăzute obţinute la testările naţionale: Arad, Tulcea, Sibiu, Călăraşi şi Braşov.

Proiectul de faţă a venit în completarea programul de mentorat din Programul pentru Învăţământ Rural (2004-2009) care, deşi a contribuit substanţial la îmbunătaţirea activităţii didactice în multe şcoli din învăţământul rural, dupa un interval de 4 ani a inceput să scadă în intensitate, fapt ce a născut nevoia unei reveniri în privinţa formării personalului didactic.
Trebuie subliniat că diferenţa de pregătire dintre elevii formaţi de cadrele didactice participante/neparticipante la program s-a dovedit semnificativă: elevii pregătiţi de profesorii implicati în cursuri de formare înregistrând o medie de 55 de puncte, comparativ cu media de 46 de puncte a celeilalte categorii de elevi.

Cu toate că proiectul s-a încheiat, resursele educaţionale rămân la dispoziţia tuturor celor interesaţi la adresa http://mentoratrural.pmu.ro

Toate modulele de formare se găsesc la adresa http://mentoratrural.pmu.ro/?q=pdf

 

Înscriere la cursul acreditat "Evaluator de competenţe profesionale ale
cadrelor didactice din învățământul preuniversitar
" (30 CPT) — formular online de înscriere

Mai multe despre cursul acreditat "Evaluator de competenţe profesionale ale
cadrelor didactice din învățământul preuniversitar
"

CASA CORPULUI DIDACTIC A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI anunță organizarea concursului pentru ocuparea a patru posturi vacante de profesor metodist, care va avea loc marți, 6 iunie 2017, începând cu ora 9.00, la sediul din București, Splaiul Independenței nr 315A, sector 6. Depunerea dosarelor se face în perioada 05.- 31.05.2017 la sediul CCD București. Concursul se organizează în conformitate cu OMECTS nr. 5.554/07.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a casei corpului didactic și a Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor de profesor-metodist vacante de la casa corpului didactic (publicat în MO nr. 735/19.10.2011).

Precizări privind structura probelor de concurs și a completării dosarului de înscriere.

Completare punctaj