Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Anunț privind sistemul de echivalare a creditelor profesionale transferabile.

În temeiul prevederilor OMEC nr. 5967/2020 privind aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile, vă solicităm demararea procedurii de echivalare a creditelor profesionale transferabile la nivelul unităților de învățământ preuniversitar din municipiul București, cu respectarea calendarului de desfășurare a activităților.