Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Înscriere curs avizat "Consolidarea competențelor necesare pentru a lucra cu copiii / tinerii afectați de migrație din programul "A doua șansă" printr-o metodologie de învățare / predare interactivă", (24 ore) în parteneriat cu Fundația "Terres des hommes", Elveția