Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Vă informăm că în perioada 1-15 septembrie 2017, la secretariatele unităţilor de învăţământ, se depun cererile cadrelor didactice, însoţite de copii ale documentelor justificative pentru recunoaşterea şi echivalarea creditelor profesionale transferabile, conform Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile aprobată prin OMECTS 5562/2011.
Pe site la secţiunea CREDITE PROFESIONALE TRANSFERABILE se află documentaţia/informaţiile necesare.
Responsabilii cu formarea continuă din unităţi, după 15 septembrie 2017, vor lua legătura cu profesorii metodişti ai CCD București, nominalizaţi pe sectoare.