Misiunea Casei Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar, pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului încadrat, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.

Masa rotundă cu tema:Rolul programelor de studii de limbi moderne aplicate pe o piață globalizată a muncii” — organizată de către Facultatea de Relații Economice Internaționale din cadrul Academiei de Studii Economice din București și Casa Corpului Didactic a Municipiului București