The mission of the Teacher Training Centre of Bucharest is to promote innovation and reform in education, to provide the framework for personal and professional development of the teaching staff from pre-university education, according to professional competencies established by quality and professional standards for teachers, and in compliance with national and European policies and strategies for education.

Legea Educației

Structura anului școlar 2019-2020

Ordonanța nr. 9/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației. Text publicat în M.Of. al României. În vigoare de la 31 august 2018.

COD-CADRU DE ETICĂ din 30 august 2018 al personalului didactic din învăţământul preuniversitar
Aprobat prin Ordinul nr. 4.831 din 30 august 2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 4 octombrie 2018.

Structura anului școlar 2018-2019

Formarea continuă:

Precizări privind modificarea și completarea OMECTS nr.5561/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, prin OMENCS nr. 5386/30.09.2016

Ordinul nr. 5561 din 7 octombrie 2011 - Metodologie privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar

Ordinul nr. 5562 din 7 octombrie 2011 - Metodologie privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile

Nota nr. 48 din 22 februarie 2013 - Procedura privind echivalarea și acordarea de credite profesionale transferabile pentru participarea la activități de formare din categoria 4 Programe speciale

Ordinul nr. 3881 din 11 iunie 2013 privind echivalarea unui număr de credite profesionale transferabile obținute de cadre didactice ca urmare a certificărilor ECDL România

Standarde ocupaționale:

Ordinul nr. 5745 din 13 septembrie 2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică

Departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic


Metodologii:

Ordinul nr. 5485 din 29 septembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea corpului profesorilor mentori pentru coordonarea efectuării stagiului practic în vederea ocupării unei funcţii didactice

Ordinul nr. 5549 din 6 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional

Ordinul nr. 5554 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a casei corpului didactic

Ordinul nr. 5556 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare şi informare

Ordinul nr. 5349 din 7 septembrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului "Școala dupa școală"

Ordinul nr. 5547 din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecție a unităților de învățământ preuniversitar

Ordinul nr. 5484 din 29 septembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea și echivalarea competențelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de către cadrele didactice care ocupă funcții de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învățători/învățătoare, maistru-instructor, antrenor, în vederea ocupării funcției didactice de profesor pentru învățământul preșcolar, profesor pentru învățământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive școlare, palatele și cluburile copiilor